Јачање услуга међународне пакетске доставе и е-Трговинеvest1(преузето: IPC новости)

Европска комисија (ЕК) је издала саопштење у којем је представила акциони план о подстицању развоја електронске трговине и online услуга, са циљем да се у малопродајним трансакцијама, до 2015. године, удео е-Трговине удвостручи. Тренутно, удео е-Трговине у малопродајним активностима на европском тржишту износи 3,4%.

Међутим, постоје и бројне баријере, које могу озбиљно да спрече предузећа и појединачне кориснике да се окрену е-Трговини, као што су: несигурност у погледу важећих закона, неусаглашене информације, незадовољавајућа заштита корисника, сумња у поузданост платног система, цене, квалитет услуге у сегменту доставе, неефикасно решавање спорова.

Сви ови изазови морају се третирати са посебном пажњом, а нарочито питања доставе међународних пакета (у оквиру граница ЕУ), где постоје разлике у ценама за унутрашње и међународне пакете (при чему унутрашњи пакети чине 90% тржишта, а међународни само 10%), неодговарајући квалитет услуге и неусаглашене и неадекватне информације.

Поменуте разлике у ценама резултат су разних елемената, као на пример, трошкова превоза, утицаја структурних разлика између унутрашњих и међународних поштанских токова и мреже и сл. Отежавајуће околности могу да стварају и правне баријере, као што је, на пример случај где недостатак јединственог тржишта у погледу начина транспорта, са собом повлачи увећање административних трошкова и трошкова доставе. Даље, разлике у цени могу бити условљене и обимом међународних поштанских токова, степеном присуства конкуренције, те географским и демографским факторима.

Квалитет услуге не би требало да се мери само параметрима брзине, већ и параметрима безбедности и поузданости. Потребно је да за корисника постоје различити избори, као што је достава у заказано време, достава на кућну адресу, алтернативна достава из пакетских постаја, преузимање пакета на одређеним пунктовима или у уговорним продавницама. Комисија инсистира на јасном дефинисању одговорности за оштећене, украдене или изгубљене пакете, као и на ефикасности и приступачности услуге пакетске доставе у сеоским и удаљеним областима.

Према даљем истраживању ЕК, корисничке групе попут малих фирми, ситних малопродајних предузећа и појединаца, немају исту преговарачку моћ при коришћењу услуга, нити имају исти степен приступа информацијама, у смислу свести о алтернативним начинима доставе, као што је то случај са великим компанијама. Стога је за ове прве практично немогуће да користе све постојеће изворе и да уживају у предностима конкурентног тржишта, при чему ове мањинске корисничке групе покривају око 20% укупног међународног пакетског тржишта (опет говоримо унутар ЕУ).

У циљу подстицања доставе међународних пакета, ЕК напомиње важност уклањања информативне баријере, поебно у погледу несигурности око законских дефиниција у свакој од земаља ЕУ, и то путем имплементације Директиве о правима потрошача, донете 2011. године, затим применом заједничких CEN стандарда адресовања, објављених фебруара 2012., повезивањем пружалаца услуга са националним ECC мрежним контактним пунктовима (за повраћај и накнаду трошкова), као и подизањем свести малих и средњих предузећа о постојању алтернативних начина међународне доставе (преко консолидатора пошиљака, малопродајних мрежа, пакетских брокера и сл.). Најзад, ЕК напомиње да су важни чиниоци успешног развоја међународне доставе - транспарентност у циљу побољшања квалитета, доследна примена Треће поштанске директиве, као и добра сарадња националних регулатора.

Према акционом плану ЕУ, Европска комисија ће, током 2012. године, објавити јавну расправу на тему међународних пакетских услуга, са циљем да се препознају могућа решења за проблеме са којима се сусрећу предузећа и појединачни корисници. Закључци расправе и наредни кораци ће бити презентовани крајем 2012. године, а током 2013. ЕК планира да позове све заинтересоване стране да присуствују конференцији посвећеној развоју електронске трговине.