СТАТУСНА ПРОМЕНАОбавештавамо вас је 13.06.2014. године Народна скупштина Републике Србије усвојила Закон о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама и Закон о изменама и допунама Закона о поштанским услугама („Службени гласник РС“, број 62/14 од 13.06.2014. године). На основу наведених закона Републичка агенција за поштанске услуге  (РАПУС) је престала са радом, а послове и запослене је преузела  Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ).

Све будуће обавезе по издатим решењима Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) ћете уплаћивати на рачун број: 840-963627-41, код Управе за трезор. У позиву на број обавезно назначити деловодни број са издатог решења на основу кога се измирују обавезе.


Извештаје о обиму и оствареном приходу од поштанских услуга, као и остале дописе, убудуће слати на адресу:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ)
Вишњићева 8
11000 Београд