Универзална поштанска услугаУниверзална поштанска услуга, у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају, обухвата:

1) пријем, пренос и уручење писмоносних пошиљака, укључујући регистроване пошиљке, масе до два килограма, као и писмоносне пошиљке у електронској форми,као и судска писма без обзира на масу

2) пријем, пренос и уручење пакета масе до 10 кг и уручење пакета масе до 20 кг у међународном поштанском саобраћају

3) пријем, пренос и исплату упутница у класичној и електронској форми

4) пријем, пренос и уручење секограма до 7 кг

Универзалну поштанску услугу обавља јавни поштански оператор, а други поштански оператори могу обављати универзалну поштанску услугу, осим резервисаних, на основу лиценце. Јавни поштански оператор има ексклузивно право на коришћење речи или дела речи "пошта" на било ком језику или писму, у називу фирме или пословању.

Обављањем универзалне поштанске услуге омогућује се свим корисницима могућност приступ поштанској мрежи јавног поштанског оператора на разумној удаљености од места становања, укључујући поштанске сандучиће на јавним местима и у службеним просторијама поштанског оператора.

Универзална поштанска услуга се обавља сваки радни дан, а не мање од пет дана у недељи, осим у случајевима државних и верских празника, више силе и угрожености здравља и сигурности запослених код оператора.

Јавни поштански оператор организује поделу доставних подручја тако да обухвати сва насељена места у земљи, и то:

1) уже доставно подручје са доставом свим радним данима

2) шире доставно подручје са доставом најмање два пута недељно

3) најшире доставно подручје са доставом најмање једном недељно

Агенција, на предлог даваоца универзалне поштанске услуге, утврђује и доставна подручја која обухватају територије где нема становника са пребивалиштем, односно, на којима не постоји обавеза обављања универзалне поштанске услуге.