Савети корисницимаДео одговорности за правилно руковање и уручење поштанских пошиљака сносе и корисници поштанских услуга, како пошиљаоци, тако и примаоци.

 


 

Правилно адресовање

Правилним адресовањем писмоносне пошиљке обезбеђује се брзо и сигурно уручење примаоцу. Поштанска пошиљка може имати само једну адресу пошиљаоца и једну адресу примаоца.

Подаци које је пошиљалац при адресовању пошиљке у обавези да наведе, морају бити један испод другога, следећим редом:

  • име и презиме или назив примаоца

  • улица и број, подброј, број стана, или број поштанског прегратка, или број и назив војне поште или ознака "post restant"

  • назив насељеног места (одредишта)

  • поштански број и назив одредишне, односно доставне поште

  • поштански адресни код (ПАК) - за унутрашњи поштански саобраћај, осим за пошиљке које су адресоване на "post restant", поштански преградак или војну пошту

  • назив или скраћеница државе - у међународном поштанском саобраћају (увек се пише латиницом)

За пошиљке које гласе за примаоца који је подстанар, у адреси, поред имена и презимена примаоца, исписује се и име и презиме станодавца, уз обавезну назнаку "за" или "код".

 


 

Паковање пошиљки

Пошиљалац је одговоран за избор врсте поштанске услуге према природи, садржини, стварној вредности или значају поштанске пошиљке за њега. Пошиљалац је одговоран и за правилно паковање садржине и затварање поштанске пошиљке. Паковање и затварање поштанских пошиљака мора да одговара врсти, облику, маси и вредности предмета у пошиљци. За штету која је проузрокована неадекватним паковањем у односу на садржај поштанске пошиљке, одговоран је пошиљалац.

 


 

Забране

Забрањено је слање, односно пријем, пренос и уручење поштанских пошиљака које садрже:

1) опасне и штетне материје, као и предмете чији пренос угрожава здравље и живот људи, друге поштанске пошиљке, поштанска постројења и транспортна средства и опрему, осим материја чији је пренос дозвољен по поступку, под условима и на начин који је утврђен законом, међународним конвенцијама и другим међународним актима

2) опојне дроге, осим када су прималац и пошиљалац законом овлашћени за промет дрогом, односно имају овлашћење за њихово коришћење

3) живе животиње, осим животиња чији је пренос одређен посебним условима за обављање поштанских услуга

4) другу робу и предмете чији је пренос забрањен законом и другим прописима

 


 

 

Кућни сандучићи

На доставном подручју јединице поштанске мреже инвеститори, односно власници стамбених зграда, станова и пословних објеката дужни су да на улазу у стамбену зграду, пословни објекат, двориште или на други начин, у договору са јавним поштанским оператором, поставе кућне сандучиће. Одржавање кућних сандучића је обавеза власника објеката.

Кућни сандучићи морају да буду пројектовани према техничким условима које прописује Aгенција и постављени и обележени на начин који омогућава сигурно уручење поштанских пошиљака. Сви постојећи кућни сандучићи морају да се прилагоде прописаним техничким условима до 1. јануара 2021.

ПОГЛЕДАЈТЕ: Технички услови за кућне сандучиће

                      Измене техничких услова за кућне сандучиће