Речник појмоваПоштанске услуге обухватају пријем, пренос и уручење поштанских пошиљака у унутрашњем или међународном саобраћају.

Универзална поштанска услуга је скуп поштанских услуга које се константно обављају на територији Републике Србије, под једнаким условима за све кориснике, у оквиру прописаног квалитета и по приступачним ценама.

Резервисане поштанске услуге су оне које држава гарантује поштанском оператору универзалне поштанске услуге, као ексклузивна права у оквирима одређеног лимита по маси и цени.

Нерезервисане поштанске услуге обухватају:

Услуге додатне вредности су поштанске услуге комерцијалног сервиса које имају посебне захтеве у погледу квалитета (време и место пријема и уручења, брзина преноса, електронско праћење пошиљака од пријема до уручења и др) и начина преноса чиме се могу означити као курирске, експресне, убрзане и сл.

Поштанске пошиљке су писмоносне пошиљке и упутнице, у класичној или електронској форми и пакети, на којима је означена адреса или које су на други начин означене тако да се неспорно може утврдити прималац.

Писмоносне пошиљке су пошиљке које подразумевају: кореспонденцију, штампане ствари, робу и друге предмете.

Кореспонденција је преписка између пошиљаоца и примаоца.

Штампане ствари су писмоносне пошиљке које садрже књиге, новине, часописе и друге штампане садржаје који немају значај пословног комуницирања и одштампане су на папиру, картону или другом материјалу.

Секограм је отворена поштанска пошиљка чија је садржина прилагођена и намењена слепим лицима.

Упутница је документ који служи као основ за исплату новчаног износа примаоцу.

Пакети су пошиљке паковане на прописан начин које садрже робу и друге предмете и имају на пошиљци или документу који прати пошиљку, опис садржине.

Регистроване пошиљке су оне регистрованим бројем пријема за коју се издаје потврда о пријему, а примаоцу уручује уз потпис и посебно се евидентира у свим фазама обављања поштанских услуга или у појединим фазама.

Препоручене пошиљке су регистроване пошиљке за које корисник услуге може да добије, на свој захтев, доказ о уручењу.

Вредносне пошиљке су регистроване пошиљке које су осигуране до висине вредности означене од стране пошиљаоца.

Откупна пошиљка је она која се уручује примаоцу уз претходну наплату откупног износа у корист пошиљаоца те пошиљке.

Електронски сервиси су услуге које обухватају пријем, пренос и уручење електронским путем свих електронски сертификованих поштанских пошиљака.

Електронски потпис је скуп података у електронском облику који су придружени или су логички повезани са електронским документом и који служе за идентификацију потписника.

Квалификовани електронски потпис је електронски потпис којим се поуздано гарантује идентитет потписника и интегритет електронских докумената и онемогућава накнадно порицање одговорности за њихов садржај.

Електронски сертификат је електронски документ којим се потврђује веза између података за проверу електронског потписа и идентитета потписника.

Поштански оператор је домаће или страно лице које је непосредни давалац поштанских услуга.

Јавни поштански оператор је давалац поштанских услуга са обавезом пружања универзалне поштанске услуге и ексклузивним правом на обављање резервисаних услуга (ЈП ППТ саобраћаја "Србија", то јест Пошта Србије).

Лиценца је дозвола којом се одобрава обављање универзалне поштанске услуге.

Одобрење је дозвола којом се одобрава обављање нерезервисаних поштанских услуга.

Поштански адресни код (ПАК) је низ од шест бројева који једнозначно одређује адресу примаоца на територији Србије (нпр: ПАК 190999 прецизно одређује адресу РАПУС-а).

Јединица поштанске мреже (локална пошта) је пословни простор где се обављају поштанске услуге. Јединица поштанске мреже јавног поштанског оператора је дефинисана називом и поштанским бројем (нпр: 11160 Београд 74 је локална пошта у Миријеву).

Поштарина је цена коју плаћа корисник за извршење поштанске услуге. Поштарина за пренос поштанске пошиљке не укључује поштарину по вредности.

Поштанску мрежу сачињавају јединице поштанске мреже и ресурси које поштански оператор користи у обављању поштанских услуга.

Поштански сандучић је средство поштанске мреже за пријем нерегистрованих писмоносних поштанских пошиљака.

Кућни сандучић је средство поштанске мреже за уручење поштанских пошиљака, постављено на улазу у стамбену зграду, пословни објекат, двориште или на неки други начин, у договору са јавним поштанским оператором.

Корисник поштанске услуге је пошиљалац или прималац.

Пошиљалац је лице које захтева извршење поштанске услуге и који располаже пошиљком до уручења.

Прималац је правно или физичко лице коме је упућена поштанска пошиљка.