Комерцијалне поштанске услугеКомерцијалне поштанске услуге обухватају све поштанске услуге које не спадају у резервисане поштанске услуге и које могу да пружају сви поштански оператори.

Резервисане поштанске услуге, које обавља искључиво јавни поштански оператор, обухватају:

1) пријем и/или пренос и/или уручење писмоносних пошиљака, до утврђеног лимита по маси и цени које утврђује Агенција, при чему они не могу бити већи од 100 грама и троструког износа поштарине за писмо прве стопе тежине и најбржег степена преноса

2) пријем и/или пренос и/или исплату упутница у класичној и електронској форми

3) пријем и/или пренос и/или уручење писмена у судском, управном и/или прекршајном поступку, без обзира на лимите

Све друге поштанске услуге представљају комерцијални сервис, где јавни поштански оператор и други поштански оператори конкуришу на тржишту поштанских услуга.