Права и обавезе корисника и оператораКорисник поштанских услуга је прималац или пошиљалац поштанске пошиљке.

Поштански оператор је дужан да квалитетно и на прописан начин обавља поштанске услуге, а минималне стандарде квалитета утврђује Републичка агенција за поштанске услуге. Права корисника поштанских услуга дефинисана су Законом о поштанским услугама и другим домаћим и међународним актима који регулишу услове за обављање поштанских услуга.

Ако пошиљалац или овлашћено лице сматра да поштанска пошиљка није уручена примаоцу или да му је уручена са закашњењем, може поштанском оператору да поднесе рекламацију у року од шест месеци од дана предаје пошиљке.

Поштански оператор по правилу уручује поштанске пошиљке лично примаоцу или овлашћеном лицу. Регистроване пошиљке могу се уручити и одраслом члану домаћинства, лицу запосленом у домаћинству, односно у пословној просторији примаоца. Остале пошиљке могу се уручити и убацивањем у кућне сандучиће. Судска писмена и писмена у управном и прекршајном поступку уручују се у складу са законом.

Поштански оператор је дужан да поштанске пошиљке из домена универзалне поштанске услуге пренесе и уручи примаоцима у роковима не дужим од:

1) два радна дана на ужем доставном подручју јединице поштанске мреже

2) три радна дана на ширем доставном подручју јединице поштанске мреже

3) седам радних дана на најширем доставном подручју јединице поштанске мреже

Рокови се рачунају почев од наредног радног дана од дана пријема поштанске пошиљке. Рокове преноса и уручења поштанских пошиљака ван домена универзалне поштанске услуге одређује поштански оператор посебним условима за обављање поштанских услуга.

У случају неуспеле доставе регистроване пошиљке, прималац се обавештава о приспећу пошиљке. Ако је примаоцу остављен извештај о приспећу пошиљке пре истека рока за пренос и уручење пошиљке, сматра се да је поштански оператор испунио своју обавезу преноса и уручења пошиљке у прописаном року.

Поштанска пошиљка која се уручује у јединици поштанске мреже може се подићи у роковима, утврђеним посебним условима за обављање поштанских услуга, не краћим од:

1) пет радних дана - ако пошиљка гласи на примаоца који се налази на ужем доставном подручју

2) десет дана - ако пошиљка гласи на примаоца који се налази на ширем и најширем доставном подручју

3) 30 дана - ако је пошиљка упућена на "post restant"

Пакет из иностранства може се подићи:

1) у року од 15 дана - ако пакет гласи на примаоца који се налази на ужем или ширем доставном подручју

2) у року од 30 дана - ако пакет гласи на примаоца који се налази на најширем доставном подручју

Ако пошиљка садржи живе животиње, чији је пренос дозвољен, мора се подићи у року од 24 часа, без обзира на то да ли пошиљка гласи на примаоца који се налази на ужем, ширем или најширем доставном подручју.

Рокови уручења рачунају се почев од наредног дана од дана достављања извештаја о приспећу пошиљке, односно од дана приспећа "post restant" пошиљке или приспећа пошиљке за преградак у надлежну јединицу поштанске мреже.

Пошиљалац има право да располаже послатом поштанском пошиљком до уручења те пошиљке примаоцу. Прималац може да одбије пријем поштанске пошиљке приспеле на његову адресу.

Ако пошиљалац није другачије одредио, поштанска пошиљка се враћа у следећим случајевима:

1) прималац је одбио да прими пошиљку;

2) прималац је непознат на назначеној адреси;

3) адреса примаоца је непотпуна;

4) прималац није подигао пошиљку у прописаном року;

5) прималац је преминуо.

Поштанска пошиљка за коју се утврди да не може да се уручи ни примаоцу, ни пошиљаоцу, у роковима предвиђеним посебним условима за обављање поштанских услуга, сматра се неиспоручивом пошиљком. Поштански оператор је обавезан да комисијски прегледа неиспоручиве поштанске пошиљке из домена универзалне поштанске услуге, што подразумева и отварање ради утврђивања адресе примаоца или пошиљаоца.

Ако се после комисијског прегледа поштанска пошиљка не може уручити примаоцу или вратити пошиљаоцу, поштански оператор:

1) писмоносну пошиљку која садржи само коресподенцију комисијски одмах уништава

2) поштанску пошиљку која садржи робу и друге предмете чува једну годину, рачунајући од дана комисијског прегледа

3) упутницу чува три године, рачунајући од дана када је установљено да је неисплатива

4) исправе и друга документа, пронађена у поштанској пошиљци, доставља у року од 30 дана од дана комисијског прегледа, органу који је исправе и друга документа издао или надлежном органу општине на чијој је територији предметна пошиљка примљена

За писма и дописнице за које поштарина није плаћена или је недовољно плаћена, исту плаћа прималац, односно пошиљалац приликом враћања такве пошиљке, ако поштански оператор није другачије прописао посебним условима за обављање поштанских услуга. Ако пошиљалац приликом враћања поштанске пошиљке одбије да плати поштарину, пошиљка се сматра неиспоручивом. Све регистроване пошиљке подлежу плаћању лежарине, односно повратне поштарине, ако за њихово неуручење није одговоран поштански оператор.

Поштански оператор је дужан да квалитетно и на прописан начин обавља поштанске услуге. У случају губитка или оштећења садржине регистроване пошиљке или умањења њене садржине или прекорачења рока за пренос и уручење регистроване пошиљке, поштански оператор одговара у границама утврђеним законом и посебним условима за обављање поштанских услуга. Поштански оператор ослобађа се одговорности ако докаже да је до губитка регистроване пошиљке или оштећења садржине регистроване пошиљке или умањења њене садржине или до прекорачења рока за пренос и уручење регистроване пошиљке, дошло услед узрока који се нису могли предвидети ни избећи или отклонити, због природе садржине регистроване пошиљке или кривицом пошиљаоца.

У случају губитка или потпуног или делимичног оштећења садржине регистроване пошиљке, или прекорачења рока за пренос и уручење регистроване пошиљке у унутрашњем саобраћају, поштански оператор дужан је да пошиљаоцу или овлашћеном лицу накнади штету, и то:

1) губитак или потпуно оштећење регистроване пошиљке - десетоструки износ плаћене поштарине за пренос те пошиљке

2) губитак или потпуно оштећење вредносне пошиљке - износ означен на пошиљци увећан за наплаћену поштарину по вредности и десетоструки износ плаћене поштарине за пренос те пошиљке

3) губитак или погрешну исплату упутнице - износ у висини упутничког износа увећан за наплаћену поштарину по вредности и десетоструки износ плаћене поштарине за пренос те пошиљке

4) прекорачење рока за пренос и уручење регистроване пошиљке - петоструки износ плаћене поштарине за пренос те пошиљке

5) оштећење или умањење садржаја регистроване пошиљке - износ у висини утврђеног или процењеног дела оштећења или умањења садржаја пошиљке, али не већи од износа који би се исплатио у случају губитка или потпуног оштећења пошиљке

У наведеним ставкама (од 1 до 5) поштарина за пренос пошиљке подразумева укупну наплаћену поштарину.