Честа питања и одговориПИТАЊЕ: Који је поступак за добијање дозволе за обављање поштанских услуга?

ОДГОВОР: Потребно је на прописаном обрасцу попунити Захтев за доделу дозволе за обављање поштанских услуга. Обавезни прилози, који се морају доставити, уз попуњени захтев, налазе се на самом обрасцу. Посебни услови за обављање поштанских услуга, као најважнији прилог за добијање дозволе, морају пре тога бити потписани и од Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге.

 

ПИТАЊЕ: Шта је универзална поштанска услуга?

ОДГОВОР: Универзална поштанска услуга је скуп основних поштанских услуга које се обављају у континуитету, на територији Републике Србије, у оквиру прописаног квалитета, по приступачним ценама и под једнаким условима за све кориснике, без дискриминације. Основне поштанске услуге су писмоносне пошиљке, пакети и упутнице.

 

ПИТАЊЕ: Шта су резервисане поштанске услуге?

ОДГОВОР: Чланом 19. Закона о поштанским услугама дефинисане су резервисане поштанске услуге, као део универзалне поштанске услуге, чије је обављање у искључивој надлежности јавног поштанског оператора односно ЈП "Пошта Србије". На ценовник резервисаних поштанских услуга, сагласност даје Влада Републике Србије.

Резервисане поштанске услуге обухватају:

• пријем и/или прераду и/или превоз и/или уручење свих писмоносних пошиљака, укључујући и регистроване пошиљке, масе до 100 грама и троструког износа поштарине за пошиљку прве стопе масе и најбржег степена преноса;

• пријем и/или пренос и/или исплату упутница у класичној или електронској форми;

• пријем и/или прераду и/или превоз и/или уручење судских писмена и писмена у управном и прекршајном поступку, без обзира на лимите;

• пријем, прераду, превоз и уручење пошиљака адресоване директне поште;

• пријем, прераду, превоз и уручење обавештења о дану и времену одржавања избора;

•пријем, пренос и уручење писмоносних пошиљака у електронској форми.

Поштанске услуге, не сматрају се резервисаним, само под условом да је поштарина виша од троструког износа поштарине за писмоносну пошиљку прве стопе масе и најбржег степена преноса 67 динара у унутрашњем саобраћају), без обзира на евентуално захтеване услуге додатне вредности у било којој од фаза обављања поштанских услуга: пријем, прерада, превоз и уручење/исплата поштанских пошиљака.

 

ПИТАЊЕ: Шта је забрањено да се преноси поштанским каналима?

ОДГОВОР: Забрањен је пријем, пренос и уручење поштанских пошиљака које садрже:

• опасне и штетне материје, као и предмете чији пренос угрожава здравље и живот људи, друге поштанске пошиљке, поштанска постројења и транспортна средства и опрему, осим материја чији је пренос дозвољен по поступку, под условима и на начин који је утврђен законом, међународним конвенцијама и другим међународним актима;

• опојне дроге, осим када су прималац и пошиљалац законом овлашћени за промет дрогом, односно имају овлашћење за њихово коришћење;

• живе животиње, осим животиња чији је пренос одређен посебним условима за обављање поштанских услуга;

• другу робу и предмете чији је пренос забрањен законом и другим прописима.

 

ПИТАЊЕ: Колика је накнада штете за неиспоручене поштанске пошиљке?

ОДГОВОР: У случају прекорачења рока за уручење регистроване поштанске пошиљке, кориснику припада накнада штете у износу - петоструки износ плаћене поштарине.

У случају губитка или потпуног оробљења или потпуног оштећења регистроване поштанске пошиљке, кориснику припада накнада штете у износу – десетоструки износ плаћене поштарине.

У случају губитка или потпуног оробљења или потпуног оштећења регистроване поштанске пошиљке са означеном вредношћу, кориснику припада накнада штете у износу – износ означене вредности увећан за поштарину по вредности и десетоструки износ плаћене поштарине, уманњене за поштарину по вредности.

У случају оштећење или умањење садржаја регистроване пошиљке - износ у висини утврђеног или процењеног дела оштећења или умањења садржаја пошиљке, али не већи од износа који би се исплатио у случају губитка или потпуног оштећења пошиљке.

У међународном саобраћају примењују се међународне конвенције и друга међународна акта, као и посебни услови за обављање поштанских услуга.

Индиректна штета или измакла добит корисника поштанских услуга не узимају се у обзир приликом обрачуна накнаде штете за губитак, оробљење, оштећење или прекорачење рока за уручење регистроване поштанске пошиљке.

Поштански оператори престају да буду одговорни за губитак, оробљење или оштећење регистроване поштанске пошиљке са означеном вредношћу у случајевима када се утврди да је лажно означена виша вредност од стварне вредности садржине пошиљке.