Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу 

Члан 1.

 

У Правилнику о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу ("Службени гласник РС", број 34/10 и 58/10), у члану 5. реч: "посебном", брише се.

 

Члан 2.

 

У Прилогу - "Тарифни ставови и стопе масе за универзалну поштанску услугу":

 

у тачки 1. подтачка 1.2. брише се алинеја шеста: "за недељиве тисковине (штампане ствари) масе преко 2001 грама на сваких 1000 грама";

у тачки 1. брише се подтачка 1.2.1. "М врећа од 2 кг до 30 кг", брише се;

у тачки 3. подтачка 3.1. после речи: "Пакет" додају се речи: "(унутрашњи саобраћај)";

у тачки 3. после подтачке 3.1. додаје се подтачка 3.2. која гласи: "Пакет (међународни саобраћај) на сваких 1 кг или део од 1 кг "

у тачки 6. после подтачке 6.8. додаје се подтачка 6.9. "Захтев за доставу пакета".

 

Члан 3.

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

 

У Београду, 10.12. 2010. године

Број: 2010 – 378/6

 

 

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Председник

Драган Ђорђевић