Правилник о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугуНа основу члана 66. став 1. тачка 11) Закона о поштанским услугама ("Службени гласник РС", број 18/05) Републичка агенција за поштанске услуге, доноси

 

Члан 1.

 

Овим правилником се утврђују тарифни ставови за универзалну поштанску услугу.

 

Члан 2.

 

Тарифни ставови утврђују се за све поштанске услуге из домена универзалне услуге, као и  за стопе масе поштанских пошиљака.

Лимити по маси и цени за резервисане поштанске услуге, које обавља јавни поштански оператор, утврђени су законом којим се уређује обављање поштанских услуга у Републици Србији или општим актом Републичке агенције за поштанске услуге.

 

Члан 3.

 

Највећа маса и димензије за поштанске пошиљке, из домена универзалне поштанске услуге у унутрашњем саобраћају, утврђени су Правилником о општим условима за обављање поштанских услуга.

Највећу вредност на поштанским пошиљкама, из домена универзалне поштанске услуге у унутрашњем саобраћају,  одређује давалац универзалне услуге.

 

Члан 4.

 

Највећа маса и димензије за поштанске пошиљке у међународном поштанском саобраћају утврђују се, по правилу, актима Светског поштанског савеза.

Највећу означену вредност на поштанским пошиљкама из домена универзалне поштанске услуге одређује давалац универзалне услуге, у складу са актима Светског поштанског савеза или на основу билатералних споразума поштанских оператора именованих од стране држава чланица Светског поштанског савеза.

 

Члан 5.

 

Све посебне услуге и услуге по посебном захтеву, предвиђене Правилником о општим условима за обављање поштанских услуга, саставни су део обављања универзалне поштанске услуге.


 

Члан 6.

 

Тарифни ставови за универзалну поштанску услугу дати су у прилогу и саставни су део овог правилника.

 

Члан 7.

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

Број: 2010 – 120/3

Београд, 21.04.2010. годинеРЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА

ЗА ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

   Председник Савета

 

     Драган Ђорђевић
ТАРИФНИ СТАВОВИ И СТОПЕ МАСЕ

ЗА УНИВЕРЗАЛНУ ПОШТАНСКУ УСЛУГУ  1. ПИСМОНОСНЕ УСЛУГЕ

   

  1.1.  Писмо

  1.1.1.      Стандардизовано писмо....................................... до   20 грама

  1.1.2.      Дописница..............................................................до   20 грама

  1.1.3.      Нестандардизовано писмо....................................до   20 грама

                                                                                               од    21 до  100 грама

                                                                                               од  101 до   250 грама 

                                                                                               од  251 до  500 грама   

                                                                                               од  501 до 1000 грама

                                                                                               од 1001 до 2000 грама

  1.2.   Тисковина (штампана ствар).....................................до    20 грама

                                                                                               од      21 до  100 грама

                                                                                               од    101 до   250 грама 

                                                                                               од    251 до  500 грама   

                                                                                               од    501 до 1000 грама

                                                                                               од  1001 до 2000 грама

       за недељиве тисковине (штампане ствари) масе

       преко 2001 грама на сваких 1000 грама

  1.2.1. "М" врећа......................... ....................................... од 2 кг до   30 кг.

        1.3. Адресована директна пошта .................................... до    20 грама

                                                                                               од    21 до  50 грама

                                                                                               од    51  до 100 грама 

                                                                                               од  101  до 250 грама

                                                                                               од  251  до 500 грама

                                                                                               од  501  до 1000 грама

  1.4.  Секограми ................................................................... до 7 кг

  1.5.  Електронска пошта    

  1.6.  Мали пакет ...........................................................       до 100 грама

                                                                                                од 101 до 500 грама

                                                                                                од 501 до 1000 грама

                                                                                                од 1001 до 2000 грама 1.  УПУТНИЦЕ

2.1.  Поштанске упутнице

              скале вредности:

                                        

2.2.  ПостНет упутница

              скале вредности:

 

 1. ПАКЕТСКЕ УСЛУГЕ

3.1. Пакет (унутрашњи саобраћај)   ......................................   до 3 кг

                                                                                                   преко 3 до 5 кг

                                                                                                   преко 5 -  10 кг

                                                                                                   

      

 1. ПОСЕБНЕ ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

4.1. Писмоносне услуге

4.1.1. препоручена пошиљка

стопа масе истa као у тачкама 1.1., 1.2., 1.4. и 1.5.

           руковање препорученом пошиљком

4.1.2. пошиљка са потврђеним уручењем

           стопа масе иста као у тачкама 1.1. и 1.2.

           руковање пошиљком са потврђеним уручењем

4.1.3. пошиљка са означеном вредношћу ( вредносно писмо)

стопа масе исте као у тачкама 1.1.1. и 1.1.3.

руковање вредносним писмом

           скале вредности:

4.1.4. пошиљка са повратницом

4.1.5. откупна пошиљка

стопа масе иста као у тачкама 1.1.1. и 1.1.3.

скале вредности исте као под 4.1.3.

           руковање вредносним писмом

руковање откупном пошиљком

4.1.6. пошиљка са личним уручењем примаоцу

4.1.7. пошиљка са плаћеним одговором

4.1.8. авионска пошиљка – аерограми

превоз писмоносних пошиљака авионом – распон масе на сваких 20 гр.

превоз "М" врећа авионом – распон масе на сваких 500 гр. или дела 500 гр.

4.2. Судско писмо

јединствена стопа масе

руковање препорученом пошиљком са повратницом

 

4.3. Пакетске услуге

4.3.1. обичан пакет

стопа масе иста као под 3.1.

4.3.2. пакет са означеном вредношћу

стопа масе иста као под 3.1.

руковање пакетом са означеном вредношћу

скале вредности:

4.3.3. откупни пакет

стопа масе иста као под 3.1.

руковање пакетом са означеном вредношћу

руковање откупним пакетом

          скале вредности:

4.3.4. издвојени (ломљиви) пакет

           руковање издвојеним (ломљивим) пакетом

4.3.5. гломазни пакет

           руковање гломазним пакетом

 

 1. УСЛУГА ГРУПНОГ РУКОВАЊА  – CONSIGNMENT

 

 1. УСЛУГЕ ПО ЗАХТЕВУ КОРИСНИКА – ПОШИЉАОЦА

 

6.1. Захтев за надослање пошиљака са посебном услугом, осим судских писама;

6.2. Захтев да се пошиљка врати из пријемне поште, пре отпреме;

6.3. Захтев да се пошиљка са посебном услугом потражује;

6.4. Захтев за издавање накнадне потврде о пријему вредносне и откупне пошиљке;

6.5. Захтев за издавање на увид исплаћене упутнице или њене фотокопије;

6.6. Захтев за измену адресе за пошиљке у међународном саобраћају;

6.7. Захтев да се пошиљка упути на "poste – restante";

6.8. Захтев за уручење пошиљке са ознаком "лично".

 

 1. УСЛУГЕ ПО ЗАХТЕВУ ПРИМАОЦА

 

7.1. Захтев да се пошиљка са посебном услугом чува у пошти изнад прописаних

      рокова, али не дужим од 30 дана;

7.2. Захтев за поновном доставом пакета;

7.3. Захтев за коришћење поштанског прегретка;

7.4. Захтев за доставу "poste – restante" пошиљке,

7.5. Захтев да се пошиљка надошаље на нову адресу, осим судских писама;

7.6. Захтев за издавање на увид исплаћене упутнице или њене фотокпије;

7.7. Захтев да се пошиљка достави "лично";

7.8. Захтев за издавање накнадне потврде или оверене фотокпије о уручењу

      регистроване пошиљке;

 

 1. УСЛУГЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ

 

8.1. враћа пошиљаоцу неуручене пошиљке;

8.2. пријем и евидентирање пуномоћја;

8.3. препаковање садржаја пошиљке са  оштећеним садржајем и сачињавање Записник    

      о неисправности пошиљке;

8.4. чување пошиљака ради испоруке (лежарина);

8.5. подношење пошиљака на царински преглед у увозу и извозу;

8.6. подношење пошиљака на жиговину и контролу надлежном органу;

8.7. обавештавање корисника да поднесе потребна  или недостајућа

       документа за царински преглед;

8.8. пренос писама и дописница за које поштарина није плаћена или је недовољно

      плаћена.