Правилник о изменама и допунама Правилника о општим условима за обављање поштанских услугаНа основу члана 66. став 1. тачка 1) Закона о поштанским услугама ("Службени гласник РС", број 18/05 и 30/10) Републичка Агенција за поштанске услуге,доноси

ПРАВИЛНИК

о изменама и допунама  Правилника о општим условима за обављање поштанских услуга

 

Члан 1.

У Правилнику о општим условима за обављање поштанских услуга ("Службени гласник РС" број 24/10, 58/10, 2/11, 13/11 и 65/11),  у члану 2. став 1. тачка 5., брисати текст „или у појединим фазама“.

            У члану 2. став 1. после тачке 5. додаје се нова тачка 5а. која гласи: „пошиљка са потврђеним уручењем је посебна врста регистроване писмоносне пошиљке која се евидентира само у фази пријема и фази уручења;“ .

У члану 2. став 1. у тачки 7. текст „нерегистрована писмоносна пошиљка“ мења се текстом „нестандардизовано писмо“.

 

Члан 2.

У члану 5. став 1. тачка 6. мења се и гласи: "услуге по захтеву и по службеној дужности.“.

 

Члан 3.

После члана 5. додаје се нови члан 5а. који гласи:

„Пошиљалац је одговоран за избор врсте поштанске услуге која одговара природи, садржини, стварној вредности или значају поштанске пошиљке.

Поштански оператор има обавезу да на одговарајући начин обавести кориснике поштанских услуга о врстама поштанских услуга и њиховим основним карактеристикама.“

 

Члан 4.

             У члану 6. став 6.  реч „поштански“ мења се речју „поштанском“.

Члан 5.

            У члану 10. став 8. текст „ ,ако је садржина недељива, уз посебну сагласност поштанског оператора.“ мења се текстом „под условом да поштански оператор одредишне земље прихвата пошиљке те масе.“.

            У истом члану, у ставу 9. у првој реченици брише се текст „уз посебну сагласност поштанског оператора“, а у другој реченици текст „ и опис садржине“.

 

Члан 6. 

              Члан  12. мења се и гласи:

Секограми (пошиљке за слепа лица) су све пошиљке за слепа лица којe се шаљу некој организацији за слепа лица или се од те организације шаљу слепом лицу и обрнуто, ослобођене су плаћања свих поштанских накнада изузев допунске авионске поштарине.

Слепо лице означава особу која је у својој земљи регистрована као слепо или слабовидо лице или лице које испуњава критеријуме дефиниције Светске здраствене организације о слепим или слабовидим особама.

Организација за слепа лица означава институцију или удружење које помаже слепим лицима или их званично представља.

Секограми или пошиљке за слепа лица подразумевају преписку, литературу у било ком облику, укључујући звучне записе намењене искључиво потребама слепих или слабовидих особа, као и опрему или материјале сваке врсте направљене или прилагођене у превазилажењу проблема слепила.

Секограм може бити масе до 7 кг и димензија које одговарају димензијама предвиђеним за писмоносну пошиљку.

Пошиљалац је дужан да на адресној страни пошиљке за слепа лица, у десном горњем углу, стави ознаку "Секограм" у унутрашњем или "Cécogramme" у међународном поштанском саобраћају.  Препоручује се, посебно у међународном поштанском саобраћају, да пошиљалац на пошиљке за слепа лица ставља, поред адресе примаоца, белу етикету са следећим знаком:

posiljalac nalepnica

 

Члан 7.

У члану 20. став 5. мења се и гласи:“ Све препоручене пошиљке морају, у левом горњем углу адресне стране, имати бар код налепницу са ознаком „R“ и бројем пошиљке.

 

Члан 8. 

            У члану 21. став 2. мења се и гласи: „ Све пошиљке са потврђеним уручењем, у левом горњем углу адресне стране, морају имати налепницу „А“ са бројем пошиљке и називом поште,  а у међународном саобраћају жуту бар код налепницу са ознаком „АА“ и бројем пошиљке.

 

Члан 9. 

            У члану 22. став 4. мења се и гласи: „ Сва вредносна писма морају, у левом горњем углу адресне стране, имати бар код налепницу са ознаком „V“ и бројем пошиљке.

            У истом члану, у ставу 7. речи „писмоносне пошиљке“ мењају се речју „писмо“.

 

Члан 10. 

            У члану 23. у ставу 2. после речи „вредношћу,“ додаје се реч „ упутнице,“.

            У истом члану, у ставу 4. после речи „Повратницу“ додају се речи „ ,по правилу,“. Такође, у истом ставу додаје се нова реченица која гласи „ Изузеци од правила дефинишу се Посебним условима поштанског оператора.“.

 

Члан 11. 

            У члану 27. у ставу 1. после речи „предају се“ додају се речи „ , по правилу,“.

 У истом члану додаје се став 2. који гласи „Изузеци од правила из става 1. овог члана морају бити дефинисани Посебним условима јавног поштанског оператора.“, а досадашњи став 2. постаје став 3.

 

Члан 12. 

            У члану 29. после става 5. додаје се нови став 6. који гласи: „ Издвојени (ломљиви) и гломазни пакети подлежу наплати допунске поштарине за руковање издвојеним и гломазним пакетом.

            И истом члану, досадашњи став 6. постаје став 7.

 

Члан 13. 

            У наслову изнад члана 31. бришe се реч „-аерограм“.

 

Члан 14. 

            Текст Поглавља XI мења се и гласи: „УСЛУГЕ ПО ЗАХТЕВУ И ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ“.

 

Члан 15.

            У члану 39. став 1. додаје се нова тачка 9. која гласи: „достави пакет“.

 

Члан 16. 

            У члану 43. став 1. брише се седма алинеја, а алинеје 8., 9.,10. и 11. постају алинеје 7., 8., 9. и 10.

            У истом члану и ставу 1., у алинеји 10. брише се текст „и посебне услуге „препоручена пошиљка“. “.

 

Члан 17. 

            У члану 47. став 8. у седмој алинеји после речи „исписује“ додају се речи „ ,на српском језику“.

            У истом члану и ставу, у једанаестој алинеји после речи „ осим броја поштанског“ реч „преградка“ мења се речју „прегратка“. Такође, на крају једанаесте алинеје додаје се текст „ , поштански број и назив поште у којој се налази поштански преградак“.

 

Члан 18. 

            У члану 51. став 2.  реч „ковчежића“ мења се речју „сандучића“. 

 

Члан 19. 

            У члану 53. став 3. после прве реченице додаје се реченица „Такође, поједине врсте поштанских пошиљака могу се уручити и одраслом члану породичног домаћинства у просторијама поштанског оператора када то лице донесе Извештај о приспећу пошиљке и када на увид, запосленом у просторијама поштанског оператора, поднесе лична документа са адресом на коју гласи тражена поштанска пошиљка.“

 

Члан 20. 

            У члану 54. брише се став 1., а ставови 2. и 3. постају ставови 1. и 2.

            У истом члану, у ставу 1. у другој реченици  реч „пошиљоца“ мења се речју „примаоца“.

            У истом члану, у ставу 2.  после речи „уручују се“ додају се речи „ , у просторијама поштанског оператора,“.

 

Члан 21. 

            У члану 57. у ставу 1. после речи „и то“ додају се речи „ , по правилу, “.

У истом члану, после става 1. додаје се став 2. . који гласи: „Изузеци од правила из става 1. овог члана дефинишу се Посебним условима поштанског оператора.“.

 

Члан 22. 

            У члану 58. у ставу 1. после речи „пошиљака“ додају се речи „и исплату упутница“ и после речи „до уручења“ додаје се реч „/исплате

            У истом члану, брише се став 3., а ставови 4., 5. и 6. постају ставови 3., 4. и 5.

 

          Члан 23.           

            У члану 60. у ставу 5. после речи „особа“ додају се речи „ , по правилу,“.

            У истом члану и ставу додаје се нова реченица која гласи „ Изузеци од правила дефинишу се Посебним условима поштанског оператора.“.

 

Члан 24. 

            У члану 63., у ставу 1. после речи „Поштанску пошиљку“ додају се речи „ ,осим упутница,“.

У истом члану, у ставу 3. после речи „поштанске пошиљке“ додају се речи „ , осим упутница,“. 

 

Члан 25. 

            У члану 64. став 2.  речи „писмоносне пошиљке“ мењају се речју „писма“.

 

Члан 26. 

            У члану 65. у ставу 2. речи „ а под условом и на начин прописан овим општим условима“ мењају се речима „под условом да се прималац не затекне на означеној адреси.“.

 

          Члан 27.           

Правилник о изменама и допунама Правилника о општим условима за обављање поштанских услуга ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се од 01.01.2014. године

 

У Београду, 22.08.2013. године

Број: 2013 – 149/2

 

 

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА

ЗА ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

                                                                                                        Председник Савета

 

          Драган Ђорђевић