Правилник о изменама Правилника о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услугаТачка I Правилника o утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње наканде за обављање поштанских услуга, мења се и гласи:

“Утврђују се трошкови за издавање дозволе за обављање поштанских услуга, у износу од 18.200,00 динара.

Поштански оператор је дужан да средства из става 1. ове тачке уплати на текући рачун Републичке агенције за поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција), број 205-153866-16, који се води код Комерцијалне банке АД Београд, у року од осам дана од дана пријема дозволе.”

 

II

 Остале одредбе Правилника о утврђивању трошкова за издавање дозвола  и годишње накнаде за обављање поштанских услуга, остају непромењене.

 

III 

Правилник о изменама Правилника о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику РС".

 

 

Председник Савета,

Драган Ђорђевић, с.р.