Закон о изменама и допунама Закона о поштанским услугама("Службени гласник РС", број 30/2010, 7. мај 2010. године)

 

Члан 1.

У Закону о поштанским услугама („Службени гласник РС”, број18/05), у члану 3. став 1. тачка 1) после речи: „пошиљака” тачка и запета замењују се тачком и додају речи: „Пренос поштанских пошиљака подразумева технолошке процесе код поштанског оператора од места пријема до места уручења поштанске пошиљке;”.

 

У тачки 5) после речи: „убрзане“ брише се запета и реч: „хибридне“.

 

После тачке 8) додаје се тачка 8а) која гласи:

 

"8а) штампане ствари ствари су писмоносне пошиљке које садрже књиге, новине, часописе и друге штампане садржаје који немају значај пословног комуницирања и одштампане су на папиру, картону или другом материјалу;”.

 

У тачки 11) речи: „декларацију о садржини пошиљке” замењују се речима: „на пошиљци или документу који прати пошиљку, опис садржине;”.

 

У тачки 28) после речи: „услуге” тачка и запета замењују се тачком и додају речи: „Поштарина за пренос поштанске пошиљке не укључује поштарину по вредности;”.

 

Члан 2.

 

У члану 6. став 1. мења се и гласи:

 

"Поштански оператори су дужни да при обављају поштанских услуга поступају у складу са својим посебним условима, обезбеде неповредивост поштанских пошиљака и тајност података".

 

Члан 3.

 

У члану 7. после става 2. додаје се став 3. који гласи:

 

„Приликом пријема регистроване поштанске пошиљке пошиљаоцу се обавезно издаје потврда о пријему која мора да садржи све елементе на основу којих се може утврдити идентитет пошиљке, датум пријема, маса, вредност, наплаћена поштарина и посебне услуге.”.

 

Члан 4.

 

У члану 11. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

 

„Поштански оператор може уговорити са другим лицем да у његово име и за његов рачун, а у складу са овим законом и условима дефинисаним уговором обавља поштанске услуге или поједине технолошке процесе.”.

 

Досадашњи став 2. постаје став 3.

 

Члан 5.

 

У члану 12. став 1. после речи: „Универзална поштанска услуга” додају се речи: „ је услуга од општег интереса и”.

 

Члан 6.

 

У члану 13. став 1. тачка 2) речи: "у унутрашњем поштанском саобраћају" бришу се.

 

Члан 7.

 

У члану 16. став 2. речи: "одређене услуге" замењује се речима: "поједине технолошке процесе".

 

После става 2. додаје се став 3. који гласи:

„Јавни поштански оператор обавља послове у вези са издавањем, продајом и повлачењем из употребе поштанских марака и вредносница у Републици Србији. Услове и начин издавања поштанских марака и вредносница прописује јавни поштански оператор уз сагласност Владе. Поштанске марке се користе за плаћање поштанских услуга које обавља јавни поштански оператор у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају. Искључиво право на употребу поштанског жига има јавни поштански оператор.”.

 

Члан 8.

 

У члану 23. после речи: „услуге” додају се речи: „на основу методологије формирања цена”, а речи: „Влада Републике Србије” замењују се речју: „Влада”.

 

Члан 9.

 

Члан 24. мења се и гласи:

 

„Јавни поштански оператор је обавезан да рачуноводствено прати резервисне поштанске услуге одвојено од нерезервисаних поштанских услуга.

 

У оквиру нерезервисаних поштанских услуга мора се обезбедити рачуноводствено праћење универзалне поштанске услуге, одвојено од поштанских услуга које нису универзална поштанска услуга.

 

Јавни поштански оператор обавезан је да посебним интерним обрачуном обезбеди алокацију трошкова свих поштанских услуга.

 

Заједнички трошкови, односно трошкови који не могу директно да се припишу појединачним услугама, распоређују се, кад је то могуће, на основу директне анализе њиховог извора.

 

Ако директна анализа није могућа, категорије заједничких трошкова се деле на основу индиректног повезивања са другим категоријама трошкова које је могуће утврдити.

 

Када ни директне ни индиректне мере утврђивања трошкова не могу да се спроведу, одређена категорија трошкова ће бити утврђена на основу општег показатеља одређеног и израчунатог посебно за резервисане, а посебно за нерезервисане поштанске услуге.

 

Јавни поштански оператор не може да користи приходе од резервисаних поштанских услуга за субвенционисање поштанских услуга које нису универзална поштанска услуга.

 

Када приходи од резервисаних и универзалне поштанске услуге не покривају њихове трошкове, трошкови ће се покрити из средстава оснивача.”.

 

Члан 10.

 

У члану 28. став 1. после речи: "сандучића" реч: "односно" брише се.

 

У ставу 2. после речи: "документа која се на ту пошиљку односе означи" додају се речи: "датумом пријема и".

 

После става 2. додаје се став 3. који гласи:

 

"Датумом пријема из става 2. овог члана, не означавају се пошиљке које су примљене по уговору којим је, између осталог, уређено да се све пошиљке предате оператору не означавају датумом пријема, већ за њих важи датум отиснут или нанет електронски на документу који служи као доказ о предаји пошиљке на отпрему.".

 

Члан 11.

 

У члану 29. уводна реченица, речи: „Забрањен је пријем и пренос” замењују се речима: „Забрањено је слање, односно пријем, пренос и уручење”.

 

Члан 12.

 

У члану 31. став 1. после речи: „роковима” додају се речи: „не дужим од”, у тачки 2) реч: „четири“ змењује се речју: „три“ а у тачки 3) реч: „седам“ замењује се речју: „пет“.

 

У ставу 3. речи: „резервисаних поштанских услуга” замењују се речима: „универзалне поштанске услуге”.

 

Члан 13.

 

У члану 47. речи: „директну штету” замењују се речима: „штету насталу кривицом поштанског оператора. Индиректна штета или измакла добит се не узима у обзир приликом обрачуна накнаде штете.”.

 

Члан 14.

 

У члану 62. речи: „Републике Србије (у даљем тексту: Влада)” бришу се, а тачка на крају замењује се запетом и додају речи: „као и овлашћени јавни поштански оператор.”.

 

Члан 15.

 

Члан 64. мења се и гласи:

 

„Министарство спроводи политику Владе у области поштанских услуга, прописује и утврђује услове за отпочињање обављања делатности, прописује услове за одржавање и унапређење обављања универзалне поштанске услуге и врши надзор над применом овог закона и прописа донетих на основу овог закона.

 

Министарство утврђује план издавања пригодних поштанских марака и вредносница, као и мотиве редовних издања поштанских марака и вредносница.”.

 

Члан 16.

 

У члану 66. став 1. тачка 12) мења се и гласи:

 

„12) утврђује методологију формирања цена за универзалину поштанску услугу;”.

 

Тачка 14) брише.

 

Члан 17.

 

У члану 68. став 3. после речи: "година" тачка се замењује запетом и додају речи: "с тим што за два члана другог изабраног Савета мандат траје шест година, а за остале четири године.".

 

После става 7. додаје се став 8.

 

После става 7. додаје се став 8. који гласи:

 

„Влада може поднети предлог Народној скупштини за опозив Савета у случају неизвршавања обавеза прописаних у чл. 66. и 74. овог закона.”.

 

Члан 18.

 

У члану 69. став 2. речи: „посланици у Скупштини Србије и Црне Горе,” бришу се.

 

Члан 19.

 

После члана 76. додаје се члан 76а који гласи:

 

„Члан 76а

 

Поштански оператори и Агенција дужни су да на захтев Министарства и/или Агенције достављају податке у вези са обављањем поштанских услуга у утврђеним роковима.”.

 

Члан 20.

 

У члану 80. ст. 3. и 4. мењају се и гласе:

 

„Уз захтев за доделу дозволе достављају се: доказ о регистрацији за обављање делатности; доказ надлежног органа о испуњености услова за отпочињање обављања делатности; посебни услови за обављање поштанских услуга и други докази предвиђени законом.

 

Уз захтев за доделу лиценце доставља се доказ о испуњавању услова за издавање лиценце.”.

 

Члан 21.

 

У члану 85. после става 3. додаје се став 4. који гласи:

 

"Дозвола је непреносива.".

 

Члан 22.

 

У члану 90. став 1. тачка 7), тачка на крају замењује се тачком и запетом и додаје тачка 8) која гласи:

„8) привремено одузме дозволу уколико корисник дозволе не поступа у складу са издатом дозволом.”.

 

У ставу 2. речи: „става 1. тачка 7)” замењују се речима : „става 1.тач. 7) и 8)”.

 

Члан 23.

 

У члану 92. став 2. брише се.

 

Досадашњи став 3. постаје став 2.

 

Члан 24.

 

У члану 96. став 1. мења се и гласи:

 

„Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ јавни поштански оператор ако:

 

одвојено рачуноводствено не прати резервисане и нерезервисане поштанске услуге (члан 24. став 1);

у оквиру нерезервисаних поштанских услуга не обезбеди рачуноводствено праћење универзалне поштанске услуге, одвојено од поштанских услуга које нису универзална поштанска услуга (члан 24. став 2);

приходима од резервисаних поштанских услуга субвенционише поштанске услуге које нису универзална поштанска услуга (члан 24. став 7).”.

 

Члан 25.

 

У члану 97. став 1. уводна реченица, после речи: "оператор" додаје се речи: "или друго правно лице".

 

Тачка 1) мења се и гласи:

 

"1) ако не поступа у складу са својим посебним условима, не обезбеди неповредивост поштанских пошиљака и тајност података (члан 6. став 1);".

 

Тачка 4) мења се и гласи:

 

"4) ако преда, односно обавља пријем, пренос или уручење поштанских пошиљака чија је садржина забрањена (члан 29);".

 

У тачки 6) речи: „члану 37.” замењују се речима: „чл. 7. и 76а”.

 

У ставу 2. тачка на крају брише се и додају речи: „или другом правном лицу.”.

 

Члан 26.

 

У члану 98. став 1. тачка 1) мења се и гласи:

 

"1) не поступа у складу са својим посебним условима, не обезбеди неповредивост поштанских пошиљака и тајност података (члан 6. став 1);".

Тачка 5) мења се и гласи:

" 5) преда, односно обавља пријем, пренос или уручење поштанских пошиљака чија је садржина забрањена (члан 29);".

У тачки 7) речи: "члану 37." замењује се речим: "чл.7. и 76а".

 

Члан 27.

 

У члану 99. став 1. тачка 1) мења се и гласи:

„1) не поступа у складу са својим посебним условима, не обезбеди неповредивост поштанских пошиљака и тајност података (члан 6. став 1); ”.

 

Тачка 5) мења се и гласи:

 

„5) преда, односно обавља пријем, пренос или уручење поштанских пошиљака чија је садржина забрањена (члан 29); ”.

 

У тачки 7) речи: „члану 37.” замењују се речима: ,,чл.7. и 76а”.

 

Члан 28.

 

После члана 99. додају се чл. 99а, 99б и 99в који гласе:

 

“Члан 99а

 

Новчаном казном казниће се правно лице и предузетник на лицу места:

 

ако нису поставили кућне сандучиће у износу од 5.000 динара (члан 42. став 1);

ако су затечени да неовлашћено обављају резервисане поштанске услуге у износу од 20.000 динара (члан 19).

Новчаном казном од 5.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана и одговорно лице у правном лицу.

 

Новчану казну из ст. 1. и 2. овог члана наплаћује инспектор на лицу места.

 

Члан 99б

 

Новчаном казном казниће се физичко лице на лицу места:

 

ако није поставило кућни сандучић у износу од 2.000 динара (члан 42. став 1);

ако је затечено да неовлашћено обавља резервисане поштанске услуге у износу од 5.000 динара (члан 19).

Новчану казну из става 1. овог члана наплаћује инспектор на лицу места.

 

Члан 99в

 

Новчаном казном од 50.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако не поступи по решењу инспектора (члан 91).

 

За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 8.000 до 10.000 динара казниће се и одговорно лице у правном лицу.

 

За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара казниће се предузетник.

 

За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 10.000 до 20.000 динара казниће се физичко лице.”.

 

Члан 29.

 

У члану 104. став 1. брише се.

 

Члан 30.

 

У члану 106. речи: „Републике Србије” бришу се.

 

Члан 31.

 

У члану 107. речи: „из члана 104. овог закона ” замењују се речима: „из члана 106. овог закона”.

 

Члан 32.

 

Поштански оператори који до дана ступања на снагу овог закона нису ускладили своје пословање са одредбама Закона о поштанским услугама („Службени гласник РС”, број 18/05) дужни су да своје пословање ускладе са одредбама тог закона и овог закона, у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона, осим за одредбе члана 24. Закона о поштанским услугама, за које је рок за усклађивање 31. децембар 2011. године.

 

Члан 33.

 

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе Закон о поштанским, телеграфским и телефонским услугама („Службени лист СФРЈ”, бр. 2/86 и 26/90 ) и Закон о удруживању у Заједницу југословенских пошта, телеграфа и телефона („Службени лист СФРЈ”, број 18/78).

 

Члан 34.

 

Даном ступања на снагу овог закона престаје са радом Заједница југословенских пошта, телеграфа и телефона и „Југомарка“, друштво са ограниченом одговорношћу.

 

Права, обавезе, послове, средства, документацију и предмете у Заједници југословенских пошта, телеграфа и телефона, преузима Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија“.

 

Права, обавезе, послове, средства, документацију, предмете и запослене у „Југомарка“, друштво са ограниченом одговорношћу, преузима Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија“.

 

Члан 38.

 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.