Правилник о изменама и допунама Правилника о општим условима за обављање поштанских услугаЧлан 1.

У Правилнику о општим условима за обављање поштанских услуга ("Службени гласник РС", бр. 24/10, 58/10 и 2/11), у члану 6. после става 2. додаје се став 3. који гласи:

"Утврђени лимити по маси и цени за резервисане поштанске услуге не могу бити већи од 100 грама и троструког износа плаћене поштарине за писмо прве стопе масе и најбржег степена преноса.".

У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. реч "петоструког" замењује се речју "троструког".

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

Број 2011 - 54/2

У Београду, 9. фебруара 2011.

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Председник Савета

Драган Ђорђевић