Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардима квалитета за обављање универзалне поштанске услуге 

Члан 1.

 

У члану 2., став 1. речи "уручено у року од 4 (четири) радна дана" мењају се речима "уручено у року од 3 (три) радна дана", а речи "уручено у року од 7 (седам) радних дана" мењају се речима "уручено у року од 5 (пет) радних дана".

 

У члану 2. став 2., речи "у року од 4 (четири) радна дана" замењују се речима "у року од 3 (три) радна дана", а речи "у року од 7 (седам) радних дана" замењују се речима "у року од 5 (пет) радних дана.".

 

Члан 2.

 

У члану 3., став 2. бришу се речи "поштанским управама,".

 

Члан 3.

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардима квалитета за обављање универзалне поштанске услуге ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

 

У Београду, 11.08.2010.године

Број: 2010 - 120/8

 

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Председник Савета

Драган Ђорђевић