Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу 

Члан 1.

 

У Анексу "Тарифни ставови и стопе масе за универзалну поштанску услугу", тачка 3. Пакетске услуге, у подтачки 3.1. после речи "Пакет", бришу се речи "(унутрашњи саобраћај)",

 

У анексу Тарифни ставови и стопе масе за универзалну поштанску услугу", тачка 4. Посебне поштанске услуге, после подтачке 4.3.5. додаје се нова подтачка 4.3.6. која гласи: "авионски превоз пакета, превоз пакета авионом - распон масе на сваких 500 грама или дела 500 грама".

 

Члан 2.

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу ступа на снагу осмог дана од данаобјављивања у "службеном гласнику Републике Србије". 

 

У Београду, 11.08.2010.године

Број: 2010 - 120/9

 

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Председник Савета

Драган Ђорђевић