Статут Републичке агенције за поштанске услуге 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

Овим статутом уређују се назив, надлежности, заступање, органи, унутрашња организација и начин рада Републичке агенције за поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција).

 

Члан 2.

 

Агенција је основана у складу са чланом 65. Закона о поштанским услугама.

 

Члан 3.

 

Агенција има статус правног лица, које стиче уписом у регистар.

 

Члан 4.

 

Агенција послује под називом: "Република Србија - Републичка агенција за поштанске услуге".

 

Скраћени назив Агенције је РАПУС.

 

Седиште Агенције је у Београду.

 

Члан 5.

 

Агенција има печат и штамбиљ.

 

Члан 6.

 

Печат Агенције је округлог облика, са пречником од 30 мм.

 

На печату Агенције налази се грб Републике Србије и текст "Република Србија, Републичка агенција за поштанске услуге - Београд".

 

Текст печата написан је у концентричним круговима око грба Републике Србије.

 

Редни број печата је испод грба Републике Србије и написан је римским бројевима.

 

Текст печата Агенције написан је на српском језику, ћириличким писмом.

 

Члан 7.

 

Штамбиљ Агенције је правоугаоног облика, са димензијама 55x30 мм.

 

Штамбиљ Агенције садржи текст "Република Србија, Републичка агенција за поштанске услуге - Београд".

 

Назив и седиште Агенције исписује се водоравно, а између њих, оставља се празан простор за уписивање броја акта и датума његовог евидентирања.

 

Текст штамбиља Агенције написан је на српском језику, ћириличким писмом.

 

Члан 8.

 

Начин коришћења, број печата, као и чување и уништавање печата утврђује Савет Агенције посебном одлуком.

 

Члан 9.

 

Агенција има заштитни знак препознатљивог визуелног идентитета, који утврђује Савет.

 

Члан 10.

 

Агенција има свој рачун отворен код пословне банке.

 

 

II. ПОСЛОВИ АГЕНЦИЈЕ

 

Члан 11.

 

Агенција:

 

доноси опште услове за обављање поштанских услуга, стандарде квалитета за обављање поштанских услуга и прати њихову примену;

утврђује, уз сагласност Владе, лимите по маси и цени за резервисане поштанске услуге;

утврђује време трајања ексклузивног обављања резервисаних поштанских услуга;

даје сагласност на посебне услове за обављање поштанских услуга;

прописује ближе услове за издавање лиценци у погледу поседовања поштанске мреже;

издаје и одузима лиценце поштанским операторима за обављање универзалне поштанске услуге;

издаје и одузима одобрења поштанским операторима за обављање нерезервисаних поштанских услуга;

води регистар издатих дозвола поштанским операторима;

утврђује висину трошкова за издавање лиценци, односно одобрења, висину годишње накнаде за обављање поштанских услуга, као и рокове за измирење обавеза плаћања;

прати да ли се поштански оператори придржавају услова садржаних у издатим лиценцама, односно одобрењима, а у случају повреда тих услова или одредаба закона, предузима мере из своје надлежности;

одређује тарифне ставове за универзалну поштанску услугу;

одобрава поштанским операторима издавање редовних поштанских марака и вредносница;

предузима мере у циљу унапређења конкуренције на тржишту поштанских услуга;

доноси план издавања пригодних поштанских марака и вредносница, ако Законом није другачије одређено;

прати рад поштанских оператора по примедбама, односно приговорима корисника;

прати развој у области поштанских услуга;

прикупља информације, формира и одржава базу података од значаја за област поштанских услуга и редовно објављује податке;

остварује међународне контакте у области поштанске регулативе, ако законом није другачије одређено;

обезбеђује јавност у раду;

доноси Пословник о свом раду;

обавља и друге послове утврђене законом.

 

Члан 12.

 

Акта из члана 11. став 1. тач. 1, 2, 3, 5, 9 и 11. Агенција објављује у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

Послове из члана 11. став 1. тач. од 1. до 12, Агенција обавља као поверене послове.

 

Члан 13.

 

Aгенција може да закључује уговоре и обавља и друге послове у оквиру надлежности из члана 11. овог статута.

 

У обављању послова из своје надлежности Агенција иступа у правном промету у своје име и за свој рачун.

 

 

III. САВЕТ

 

Члан 14.

 

Орган Агенције је Савет, који доноси све одлуке из надлежности Агенције.

 

Агенцију представља и заступа председник Савета, а у случају његове спречености, Агенцију заступа заменик председника Савета.

 

Председник Савета, односно заменик председника Савета када врши његову функцију, може у целини или делимично, пренети функцију заступања Агенције другом члану Савета, само на основу одлуке Савета.

 

За обављање појединих стручних послова из своје надлежности, Агенција може ангажовати друга домаћа или страна правна или физичка лица, а међусобна права и обавезе регулишу се посебним уговором.

 

Члан 15.

 

Агенцијом управља Савет.

 

Савет има пет чланова које бира и разрешава Народна скупштина Републике Србије, на предлог Владе.

 

Мандат чланова Савета траје шест година.

 

Председника и заменика председника Савета бирају чланови Савета из својих редова.

 

Чланови Савета су у радном односу по основу свог избора у Савет.

 

Савет доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова Савета.

 

Чланови Савета бирају се најкасније 60 дана пре истека мандата претходних чланова Савета.

 

У случају да избор чланова Савета не буде извршен до истека мандата претходних чланова Савета, чланови Савета којима је истекао мандат, настављају да обављају функцију до окончања поступка избора нових чланова Савета.

 

Члан 16.

 

Савет:

 

доноси Статут Агенције на који сагласност даје Влада;

доноси план рада Агенције;

доноси Пословник о раду Агенције, као и друга општа акта Агенције;

доноси Финансијски план Агенције на који сагласност даје Влада;

усваја годишње обрачуне прихода и расхода и доноси Одлуку о расподели оствареног вишка прихода над расходима, на коју сагласност даје Влада;

доноси све одлуке из надлежности Агенције;

усваја годишње извештаје о активностима Агенције;

подноси Влади и Скупштини годишњи извештај о активностима Агенције;

ангажује и раздужује независног, овлашћеног ревизора и утврђује накнаду за његов рад;

доноси Правилник о раду Агенције, на који сагласност даје Влада, као и остале опште акте Агенције;

обавља и друге послове утврђене законом.

 

Члан 17.

 

Председник Савета:

 

представља и заступа Агенцију;

организује и руководи радом Савета;

сазива и води седнице Савета;

извршава одлуке Савета;

потписује одлуке Савета и стара се о њиховом извршењу;

одговоран је за примену Статута и других општих аката Агенције;

извршава овлашћења директора у остваривању права, обавеза и одговорности лица запослених у Агенцији;

одговоран је за законитост рада Агенције и коришћење и располагање имовином Агенције;

обавља и друге послове утврђене законом, овим статутом и другим општим актима Агенције.

 

Члан 18.

 

Рад Савета је јаван.

 

Савет Агенције одлучује на седницама, које се одржавају према потреби.

 

Седнице Савета сазива, председава им и њима руководи председник Савета Агенције, а у његовом одсуству, заменик председника Савета.

 

Савет може одлучивати ако седници присуствује више од једне половине чланова Савета.

 

Савет доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Савета.

 

Сазив, начин рада и доношење одлука Савета ближе се регулишу Пословником о раду Савета Агенције.

 

Члан 19.

 

Члановима Савета мандат може престати у следећим случајевима:

 

истеком времена на који су изабрани;

разрешењем из разлога предвиђеним Законом;

подношењем оставки Скупштини у писаној форми, у ком случају мандат престаје даном достављања оставке;

смрћу.

Члан 20.

 

Савет је у вођењу послова дужан да поступа са пажњом доброг привредника.

 

Чланови Савета дужни су да вођење послова и своју процену активности заснивају на информацијама и мишљењима лица стручних за одговарајућу област за које верују да су у том погледу компетентна и савесна.

 

Члан Савета који поступа у складу са ст. 1. и 2. овог члана није одговоран за штету која из таквог поступања настане.

 

Чланови Савета не сносе одговорност у смислу одредби претходног става, уколико су издвојили своје мишљење у записник на седници на којој је одлука донета.

 

 

IV. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

 

Члан 21.

 

Правилником о организацији и систематизацији послова прецизније се утврђују унутрашња организација, послови, услови за заснивање радног односа запослених и њихово распоређивање у Агенцији.

 

Члан 22.

 

Послови и задаци из делокруга рада Агенције обављају се у оквиру организационих јединица.

 

Организационом јединицом Агенције управља руководилац кога поставља и разрешава Савет.

За свој рад руководилац организационе јединице одговара Савету.

 

 

V. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

 

Члан 23.

 

Запослени у Агенцији имају права, обавезе и одговорности у складу са прописима којима се уређују радни односи, овим статутом и другим општим актима Агенције.

 

Члан 24.

 

Запослени у Агенцији морају да поступају у складу са Кодексом понашања запослених у Агенцији.

 

Поступање које није у складу са одредбама Кодекса понашања запослених у Агенцији представља повреду радне обавезе запослених.

 

Члан 25.

 

Финансирање Агенције врши се у складу са финансијским планом који за сваку годину доноси Савет.

 

Финансијским планом утврђују се укупни приходи и расходи Агенције, укључујући и резерве за непредвиђене издатке, као и елементи за целовито сагледавање политике зарада и запослености у Агенцији.

 

Финансијски план се доноси најкасније до 15. децембра текуће године за наредну годину.

 

На финансијски план из става 1. овог члана сагласност даје Влада.

 

Сви обрачуни прихода и расхода Агенције подлежу годишњој ревизији од стране независног овлашћеног ревизора. Обрачуни се обављају најкасније три месеца по завршетку финансијске године.

 

Независног овлашћеног ревизора одређује Савет Агенције, у складу са законом.

 

За прву годину рада Агенције, средства се обезбеђују у складу са законом и општим актима Агенције.

 

Члан 26.

 

Зарада председника Савета не може бити већа од плате председника радног тела Народне скупштине Републике Србије, а плата чланова Савета не може бити већа од плате народног посланика у Народној скупштини Републике Србије, исплаћене у претходном месецу.

 

Зараде свих запослених Агенције утврђују се у складу са законом и општим актом који доноси Савет, уз претходну сагласност Владе.

 

 

VI. ОПШТИ АКТИ

 

Члан 27.

 

Општи акти Агенције су: Статут, правилници и друга општа акта.

 

Члан 28.

 

Измене и допуне овог статута и других општих аката врше се у поступку и на начин који је прописан за њихово доношење.

 

VII. ЈАВНОСТ РАДА АГЕНЦИЈЕ И ПОСЛОВНА ТАЈНА

 

Члан 29.

 

Рад Агенције је јаван.

 

Јавност рада Агенције постиже се јавношћу рада Савета објављивањем информација на Интернет презентацији Агенције, и то:

 

годишњи извештај (укључујући и годишње обрачуне) за сваку годину њеног рада;

финансијски план за сваку годину;

информације које се односе на издавање и одузимање дозвола (одобрења и лиценце) поштанским операторима у складу са Законом;

обавештења која се односе на одређивање тарифних ставова за универзалну поштанску услугу;

обавештења која се односе на одобравање поштанским операторима издавање редовних поштанских марака и вредносница;

обавештења која се односе на доношење плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница;

редовно објављивање података о прикупљеним информацијама, формирању и одржавању базе података од значаја за област поштанских услуга;

општа акта Агенције.

Агенција може да објављује и друге податке и документа на одговарајући начин, ако не спадају у категорију пословне и службене тајне.

 

Члан 30.

 

Јавност рада Агенције може се постићи и јавним расправама, дискусијама и саветовањем о релевантним питањима који спадају у прописана овлашћења Агенције.

 

Члан 31.

 

Сви поштански оператори, на захтев Агенције, достављају Агенцији све потребне податке и информације, укључујући финансијске податке и информације, који су неопходни за обављање послова из надлежности Агенције.

 

Агенција је дужна да све податке из става 1. овог члана чува као пословну тајну, у складу са одредбама закона и другим прописима.

 

VIII. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Члан 32.

 

Делатност Агенције врши се на начин на који се не угрожава животна средина.

 

Мере и средства неопходна за заштиту животне средине утврђују се општим актом.

 

IX. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

 

Члан 33.

 

Овај статут, по добијању сагласности Владе, објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије" и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

 

 

 

У Београду, 11. јануара 2010. године

 

 

Председник Савета Републичке агенције за поштанске услуге,

Драган Ђорђевић, с.р.