Правилник о изменама и допунама Правилника о општим условима за обављање поштанских услугаЧлан 1.

 

У члану 2. став 1. тачка 3., после речи "услуга", тачка и запета замењују се тачком и додају се речи: "Поштарина за пренос поштанске пошиљке не укључује поштарину по вредности;".

 

У члану 2. став 1., после тачке 4., додаје се нова тачка 4а., која гласи: "Пренос поштанских пошиљака подразумева технолошке процесе код поштанског оператора од места пријема до места уручења поштанске пошиљке;".

 

Члан 2.

 

У члану 6. став 1., после тачке 2., додаје се нова тачка 2а., која гласи: "пријем, прераду и превоз пакета масе до 10кг у међународном саобрачају;".

 

У члану 6., став 2., уводна реченица, после речи "Резервисане поштанске услуге", додају се речи ", у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају,".

 

У члану 6. став 5. тачка2., после речи "до 10 кг", додају се речи ", у унутрашњем саобраћају,".

 

У члану 6. став 5. тачка 4. мења се и гласи "пријем, прераду и превоз међународних пакета масе до 10к г у полазу из Републике Србије, из домена универзалне услуге;".

 

У члану 6. став 5. после тачке 4. додаје се нова тачка 4а. која гласи "пријем, прераду и превоз међународних пакета масе веће од 10 кг у полазу из Републике Србије;".

 

Члан 3.

У члану 52. став 2. после речи "услуге," додају се речи "масу пошиљке, евентуално означену вредност".

У члану 52. на крају става 2. додаје се нова реченица "Адреса пошиљаопца, на потврди о пријему пошиљке, није обавезна у случајевима када је на регистрованим пошиљкама назналено "за конкурс"; "лицитација" и сл.".

Члан 4.

У члану 58., став 2. речи "четири радна дана" мењају се речима "три радна дана", а речи "седам радних дана" мењају се речима "пет радних дана".

У члану 58. став 3., после речи "уручи", речи "у року од 3 сата од пријема упутнице,", замењују се речима ", ако је то могуће, истог дана када је упутница примљена,".

Члан 5.

У члану 59. став 1., "ПОСТ РЕСТАНТ", брише се текст ", кориснике поштанских преградака".

Члан 6.

У члану 71., став 1., после речи "у року од" речи "3 (три) месеца" мењају се речима "5 (пет) месеци".

Члан 7.

Правилник о изменама и допунама Правилника о општим условима за обављање поштанских услуга ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

У Београду, 11.08.2010. године

Број: 2010 – 54/13

 

 

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Председник Савета

Драган Ђорђевић