Правилник о изменама и допунама Правилника о општим условима за обављање поштанских услуга 

Члан 1.

 

У Правилнику о општим условима за обављање поштанских услуга ("Службени гласник РС", број 24/10 и 58/10, 2/11,13/11), у члану 18. став 2. брише се речи: "и најмања".

 

У ставу 5. речи: "маса у кг и" замењују се речима: "маса у кг и/или".

 

Члан. 2

 

У члану 32. став 1 речи у загради: "пријема и", замењују се речима: "пријема и/или".

 

У истом ставу алинеја 5. речи: "пријема и" замењују се речима: "пријема и/или.

 

Члан. 3

 

У члану 39. став 1. тачка 6. мења се и гласи "пошиљка врати, измени или исправи адреса;"

 

Члан. 4

 

У члану 44. став 1. алинеја 1. мења се и гласи "- када пошиљалац захтева да му се пошиљка врати из пријемне поште, пре отпреме, у износу наплаћене поштарине;"

 

Члан. 5

 

У члану 47. став 3. тачка на крају прве реченице замењује се запетом и додају се речи: "или да она буде јасно одвојена од других, евентуално кроз провидни део, видљивих ознака."

 

Члан. 6

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

У Београду, 30.08.2011. године

Број: 2011 – 226/2

 

 

 

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Председник Савета

Драган Ђорђевић

Објављено у "Службеном гласнику РС", број 65/11, 0209.2011.