Правилник о изменама и допунама Правилника о општим условима за обављање поштанских услугаНа основу члана 66. став 1. тачка 1) Закона о поштанским услугама ("Службени гласник РС", број 18/05 и 30/10) Републичка Агенција  за поштанске услуге, доноси


Члан 1. 

У Правилнику о општим условима за обављање поштанских услуга ("Службени гласник РС" број 24/10 и 58/10), у члану 6. став 5. тачка 8. реч: "посебном", брише се. 


Члан 2.

У члану 22. став 6. реч: "означена" замењује се речју: "означену".


Члан 3.

У називу поглавља XI  реч: "ПОСЕБНОМ", брише се.


Члан 4.

У члану 38. став 1. и 2. реч: "посебном", брише се. У ставу 3. истог члана  речи: "посебном" и "посебан", бришу се.


Члан 5.

У наслову изнад чланова 39. и 40. реч: "посебном", бришу се.


Члан 6.

У члану 52. после става 3. додаје се став 4. који гласи: "Поштански оператор је дужан да обезбеди да се на омоту примљене регистроване поштанске пошиљке, у свим фазама обављања поштанских услуга, налазе сви подаци  са потврде о пријему, осим адресе пошиљаоца, у случајевима из става 2. овог члана."


Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије". 

У Београду, 10.12.2010. године

Број: 2010 – 378/4

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА

ЗА ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

                                                                                                       Председник Савета

Драган Ђорђевић