Правилник о изменама и допунама правилника о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу 65/2011 

Члан 1.

 

У Правилнику о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу ("Службени гласник РС", број 34/10, 58/10 и 2/11), у Тарифни ставови и стопе масе за универзалну поштанску услугу, у тачки 6. Услуге по захтеву корисника, мења се подтачка 6.6. и гласи: "Захтев да се пошиљка врати, измени или исправи адреса;"

 

Члан 2.

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

У Београду, 30.08.2011. године

Број: 2011 – 226/3

 

 

 

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Председник

Драган Ђорђевић