Правилник о условима за обављање универзалне поштанске услугеЧлан 1.

Правилником о условима за обављање универзалне поштанске услуге се дефинишу услови које јавни поштански оператор или поштански оператор који на основу лиценце обавља универзалну поштанску услугу (у даљем тексту: давалац поштанских услуга) мора испунити за добијање лиценце, ако се има у виду и члан 80. став 5. Закона о поштанским услугама ("Службени гласник РС", број 18/05).

I. ОБАВЉАЊЕ УНИВЕРЗАЛНЕ ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Поштанска мрежа

Члан 2.

 

Поштанску мрежу сачињавају јединице поштанске мреже и ресурси које даваоци универзалне поштанске услуге користe у обављању поштанских услуга. Обавеза даваоца универзалне поштанске услуге је да подржава и одржава јавну поштанску мрежу тако да она може одговорити захтевима који произилазе из Закона о поштанским услугама, Општих услова за обављање поштанских услуга и општих аката које доноси Републичка агенција за поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција), а односе се на обављање универзалне поштанске услуге.

Јавну поштанску мрежу, давалац универзалне поштанске услуге користи у циљу:

 

пријема и прикупљања поштанских пошиљака, обухваћених универзалном поштанском услугом из приступних тачака са целе територије Републике Србије;

усмеравања и руковањa прикупљеним поштанским пошиљкама од приступних тачака до прерадних центара и до доставних пошта;

доставе тих пошиљака на означене адресе.

Под приступним тачкама подразумевају се пријемна места, укључујући и поштанске сандучиће намењене становништву, било на јавним местима, било у просторијама даваоца универзалне поштанске услуге, где поштанске пошиљке могу бити предате од стране корисника поштанских услуга.

 

Јединице поштанске мреже (поште)

Члан 3.

 

У зависности од континуитета и врсте обављања поштанских услуга, поште могу бити сталне, сезонске и привремене.

Сталне поште морају, у континуитету, обезбедити корисницима услуга све поштанске услуге из домена универзалне услуге, с тим да сезонске и привремене поште корисницима поштанских услуга могу обезбедити и ограничен асортиман услуга.

 

Сезонска пошта обавља универзалну поштанску услугу за време туристичке сезоне у туристичким местима, где има више од 6.000 туриста.

 

Давалац универзалне поштанске услуге је дужан да обезбеди довољан број пошта и да изврши њихову поделу на територији Републике Србије, према следећим критеријумима:

 

у насељеним местима у којима има више од 1.300 домаћинстава, у случају да је растојање од (административне) границе насеља до најближе поште веће од 2 км, обавезно се мора организовати рад поште. Изузетно, у случају да група насељених места има више од 1.300 домаћинстава и да је растојање од (административне) границе посматране групе насељених места до најближе поште веће од 5 км, мора се организовати рад поште у насељеном месту које је центар гравитације посматране групе насеља;

у насељеним местима између 3.000 и 12.000 домаћинстава, организује се рад поште на сваких 3.000 домаћинстава, с тим да је растојање од планиране локације нове поште до најближе поште веће од 2 км;

у насељеним местима између 12.000 и 36.000 домаћинстава, организује се рад поште на сваких 4.000 домаћинстава, с тим да је растојање од планиране локације нове поште до најближе поште веће од 1,5 км;

у насељеним местима између 36.000 и 100.000 домаћинстава, организује се рад поште на сваких 6.000 домаћинстава, с тим да је растојање од планиране локације нове поште до најближе поште веће од 1,25 км;

у насељеним местима преко 100.000 домаћинстава, организује се рад поште на сваких 7.500 домаћинстава, с тим да је растојање од планиране локације нове поште до најближе поште веће од 1 км.

Давалац универзалне поштанске услуге може обезбедити и додатан посебан организациони облик поште у неким регионима, не водећи рачуна о одредбама из претходног става овог члана.

 

Радно време пошта

Члан 4.

 

Давалац универзалне поштанске услуге је обавезан да обезбеди пријем поштанских пошиљака у поштама у току дана, сваки радни дан, а не мање од 5 (пет) дана у недељи, осим у случајевима државних и верских празника, више силе и угрожености здравља и сигурности запослених.

Такође, давалац универзалне услуге може одредити која ће пошта радити суботом, недељом и у дане празника.

Радно време пошта, које су отворене ради обављања универзалне поштанске услуге, утврђује се посебним актом даваоца универзалне поштанске услуге, на који сагласност даје Агенција.

Без обзира на одредбу претходног става овог члана, сталне поште су у обавези да раде најмање 2 (два) сата на дан.

 

Давалац универзалне поштанске услуге може изменити радно време пошта, само после извршене економске анализе која оправдава такву промену и о томе мора обавестити Агенцију.

 

Услови за затварање пошта

Члан 5.

 

У случају указане потребе за затварањем сталних пошта, давалац универзалне поштанске услуге је у обавези да о томе обавести Агенцију. У том случају, давалац универзалне услуге је дужан да, у писаној форми, у којој ће навести разлоге затварања и начин на који ће се обављати универзална услуга након затварања сталне поште, о томе обавести Агенцију. Агенција даје сагласност за затварање сталне поште само под условом да се, на основу прикупљених података, може са сигурношћу утврдити да након затварања сталне поште неће доћи до погоршања у обављању универзалне поштанске услуге на одређеном подручју.

 

Поштански сандучићи

Члан 6.

 

Давалац универзалне поштанске услуге мора обезбедити одређени број поштанских сандучића за пријем нерегистрованих писмоносних пошиљака, у складу са разумним захтевима корисника поштанских услуга и бројем становника.

Претпоставља се да ће давалац универзалних поштанских услуга испунити услове из претходног става ако се придржава следећих критеријума за постављање поштанских сандучића:

 

у насељеним местима на руралном подручју са више од 1000 становника, минимално се поставља један поштански сандучић;

у насељеним местима испод 1000 становника, може се поставити један поштански сандучић, под условом да се просечно дневно убаци више од 5 (пет) нерегистрованих писмоносних пошиљака;

у насељеним местима до 200.000 становника, минимално се поставља по један поштански сандучић, на сваких 5.000 становника;

у насељеним местима са више од 200.000 становника, минимално се поставља по један поштански сандучић, на сваких 10.000 становника.

Поштански сандучићи морају бити постављени на објектима свих пошта, а ако то није могуће, сандучић је потребно поставити у њеној непосредној близини. Препоручује се да се поштански сандучићи поставе и на сва најважнија и најфреквентнија места у насељима (аутобуске и железничке станице, седиште општина, јавне институције, трговима, туристичка места у тим насељима, месне заједнице или канцеларије итд.).

Број поштанских сандучића постављених на поштама и главној аутобуској станици узима се у обзир приликом примене критеријума за постављање поштанских сандучића у насељеним местима.

Давалац универзалне услуге је дужан да обезбеди да се поштански сандучићи празне најмање једном, сваког радног дана, осим у случају када Агенција, сагласно члану 17. став 3. Закона о поштанским услугама, дефинише изузетке. Давалац универзалне поштанске услуге може одредити да се неки поштански сандучићи празне и суботом, недељом и у дане празника.

Време задњег пражњења поштанског сандучета, за сваки радни дан, мора бити наведено на свим поштанским сандучићима.

У случају скраћивања времена пражњења поштанских сандучића, давалац универзалне поштанске услуге је дужан да о томе обавести Агенцију и наведе разлоге за то.

Давалац универзалне поштанске услуге је дужан да најмање једном годишње обави снимање и изврши анализу броја убачених нерегистрованих писмоносних пошиљака у поштанске сандучиће. Анализу броја убачених нерегистрованих писмоносних пошиљака у поштанске сандучиће, давалац универзалне поштанске услуге доставља Агенцији.

 

Услови за постављање, промену локације или демонтажу поштанских сандучића

Члан 7.

 

У случају да се анализом утврди неопходност постављања додатних поштанских сандучића, посебно у руралним подручјима, Агенција ће, у циљу побољшања услова за обављање универзалне поштанске услуге, наложити даваоцу универзалне услуге постављање одређеног броја поштанских сандучића.

Ако се укаже потреба за променом локације или за демонтажом поштанског сандучића, након извршеног снимања и анализе броја убачених нерегистрованих писмоносних пошиљака, давалац универзалне поштанске услуге је у обавези да, писаним путем, уз навођење разлога, о томе обавести Агенцију.

Агенција даје сагласност за промену локације или демонтажу поштанског сандучића само под условом да се на основу прикупљених података, може са сигурношћу утврдити да тиме неће доћи до погоршања услова за обављање универзалне поштанске услуге на одређеном подручју.

 

Поштански сандучићи постављени на поштама или у њеној непосредној близини и на аутобуској станици, ни у ком случају не могу бити предмет промене локације или демонтаже.

 

II. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Отклањање неправилности

Члан 8.

 

Ако давалац универзалне поштанске услуге не обавља универзалну поштанску услугу сагласно Закону о поштанским услугама, Општим условима за обављање поштанских услуга и овим правилником, Агенција ће даваоца универзалне услуге упозорити и наложити му отклањање утврђених неправилности у раду.

Члан 9.

 

Овај правилник ступа на осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

Републичка агенција за поштанске услуге

Председник Савета

Драган Ђорђевић