Правилник о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга 

I

 

Утврђују се трошкови за издавање дозволе за обављање поштанских услуга, у износу од 200 евра у динарској противвредности, обрачунато по важећем средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Поштански оператор је дужан да средства из става 1. ове тачке уплати на текући рачун Републичке агенције за поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција), број 205-153866-16, који се води код Комерцијалне банке АД Београд, у року од осам дана од дана пријема дозволе.

 

II

 

Утврђује се годишња накнада за обављање поштанских услуга у висини од 0,5% од оствареног прихода поштанског оператора у обављању поштанских услуга.

Поштански оператир је дужан да накнаду из става 1. ове тачке плаћа месечно, до 15. у месецу за претходни месец, на основу решења које доноси Агенција, на текући рачун поменут у претходном члану.

 

III

 

Начин плаћања годишње накнаде и достављање одговарајућих извештаја, може се уредити и другачије, о чему ће Агенција закључити посебан споразум са поштанским оператором, под условом да се таквим споразумом ниједан поштански оператор не стави у повољнији положај у односу на остале.

 

IV

 

Поштански оператори су дужни да Агенцији, након израде годишњих финансијских извештаја, достављају извештаје о броју извршених услуга и оствареним приходима од обављања поштанских услуга, почев од извештаја за 2009. годину, до краја фебруара наредне године.

Поштански оператори су, такође, дужни да Агенцији достављају месечне извештаје о броју извршених услуга и оствареном приходу у обављању поштанских услуга до 5. у месецу, за претходни месец.

Поштански оператори су обавезни да Агенцији доставе, на увид, доказ о уплати.

 

V

 

Поштанским операторима који не изврше обавезе из тачака I, II и IV привремено се одузима дозвола за рад до извршења утврђених обавеза из овог правилника

 

VI

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику РС".

Републичка агенција за поштанске услуге

Председник Савета,

Драган Ђорђевић, с.р.