Одлука о садржају и форми захтева за доделу дозволе за обављање поштанских услугаЧлан 1.

 

Овом Одлуком се прописују садржај и форма јединствених образаца:

Захтев за доделу дозвола за обављање поштанских услуга;

Захтева за измену и поништавање дозвола за обављање поштанских услуга,

Документације која се доставља као прилог захтева.


Члан 2.

 

Садржај и облик Захтева:

1. Захтев за доделу дозвола за обављање поштанских услуга обухвата:

 • Назив предузећа, седиште, ПИБ, број регистрације у Агенције за привредне регистре Републике Србије, матични број предузећа, текући рачун, број телефона, број факса, e-mail адресу, web site;
 • Датум почетка обављања поштанских услуга у складу са законом којим се уређује обављање поштанских услуга у Републици Србији и подзаконским актима које доноси Агенција;
 • Капацитет поштанске мреже;
 • Друге неопходне информације које се односе на обављање поштанских услуга;
 • Податке о правном заступнику (име, ЈМБГ, адреса, контакт телефон, e-mail, факс и др.);
 • Обавезни прилози Захтева:
 • посебне услове за обављање поштанских услуга;
 • доказ о испуњености услова за отпочињање делатности надлежног Министарства;
 • извод из регистрације предузећа из АПР-а(ако је подносилац група предузећа, удружења, интеграције, итд. мора да достави фотокопију решења за регистрацију сваког члана посебно);
 • извод о жигу (идентификациони знак) и копије средстава за идентификацију поштанских пошиљака (жиг, печат, рачун, итд.);
 • ценовник поштанских услуга;
 • годишњи извештај о пословању;
 • копије средства за идентификацију поштанских пошиљака(жиг, печат поштанског оператора, адресница/товарни лист, рачуни, итд.);
 • документ којим се потврђују овлашћења правног заступника за потписивање Захтева, ако је подносилац пријаве група предузећа (удружења, интеграција, конзорцијуми итд.) овлашћени заступник мора бити овлашћен од стране свих предузећа,
 • остало.

2. Захтев за доделу лиценце садржи и доказ о испуњености услова за обављање универзалне поштанске услуге; бизнис план подносиоца захтева за три године као и расположива финансијска средства неопходна за обављање поштанских услуга;

3. Захтев за доделу одобрења за обављање поштанских услуга ван домена универзалних поштанских услуга садржи и: име и презиме подносиоца захтева (уколико је подносилац физичко лице), поштанске услуге које ће обављати поднсилац захтева у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају и географско подручје на коме ће се пружати поштанске услуге.


Члан 3.

 

Дозвола за обављање поштанских услуга може се изменити или поништити на захтев носиоца дозволе.

За измену или поништење дозволе из тачке 1) овог члана потребно је поднети конкретан захтев који треба да садржи:

 • Име и презиме, назив, седиште и број дозволе;
 • ПИБ подносиоца;
 • Јединствени матични број грађана, телефон, факс, e- mail адресу, web site;
 • Информације о овлашћеном правном заступнику подносиоца захтева (име, адреса, број, ЈМБГ, контакт);
 • Разлог за промену или поништење дозволе из тачке 1) овог члана;
 • Датум измене или поништења дозволе из тачке 1) овог члана;
 • Изјаву правног-законског заступника да су подаци, докази и друге информације које подноси у Захтеву истинити, потпуни и тачни.

Захтев за допуну или поништење дозволе из тачке 1) овог члана подноси се у року који није дужи од 30 (тридесет) дана од датума када би предложене промене или отказивања требало да ступе на снагу.

Са поднетим захтевом за измену или поништење дозволе из тачке 1) овог члана, Агенција ће поступати у складу са чланом 5. ове Одлуке.


Члан 4.


Форме јединствених образаца Захтева за доделу дозволе и измена или поништавања дозволе за обављање поштанских услуга из члана 2. и члана 3., дати су у прилогу и саставни су део ове Одлуке.

Обрасци из става 1. овог члана, објављени су на сајту Агенције и/или биће достављени поштанским операторима на неки други одговарајући начин.


Члан 5.


Ако се утврди да захтев из члана 2. и 3. ове Одлуке не садржи све потребне информације и документацију, у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема Захтева, Агенција ће обавестити подносиоца да допуни пријаву са потребним подацима.

Подносилац захтева треба да достави потребне информације и документацију у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема обавештења од стране Агенције.


Члан 6.


По добијању дозволе за обављање поштанских услуга, носилац дозвола је у обавези да у року од 30 (тридесет ) дана обавести Агенцију о промени података и чињеница наведених у захтеву уз подношење одговарајуће документације као доказа.

Неизвршавање обавеза из претходног става може представљати разлог за одузимање дозволе.


Члан 7.


Агенција ће на свом сајту, објавити листу правних и физичких лица којима је додељена дозвола за обављање поштанских услуга.


Члан 8.


Ступањем на снагу овe Одлуке престаје да важи Правилник о садржају и форми захтева за за доделу дозволе за обављање поштанских услуга. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. Одлуку о садржају и форми захтева за доделу дозволе за обављање поштанских услуга, објавити на сајту Агенције.

 

 

Број: 2010-256/13

Датум: 18. 08. 2010.

 

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Председник Савета

Драган Ђорђевић