Технички услови за кућне сандучићеЧлан 1.

 

Техничким условима за кућне сандучиће дефинишу се услови за пројектовање, извођење и постављање кућних сандучића, како би се омогућило несметано, ефикасно и сигурно уручење поштанских пошиљака корисницима услуга.

 

Члан 2.

 

Кућни сандучић је средство поштанске мреже намењено за уручење поштанских пошиљака и, по правилу, постављају се на улазу у стамбену зграду, пословни објекат, двориште или на неки други начин, у договору са јавним поштанским оператором.

Кућни сандучићи могу бити индивидуални и групни.

Индивидуални кућни сандучићи намењени су индивидуалним стамбеним односно пословним објектима, с тим да су власници ових објеката обавезни да њихово инсталирање изврше на месту које је довољно приступачно и безбедно за уручење поштанских пошиљака.

Групни кућни сандучићи намењени су за стамбене односно пословне објекте у којима живи или ради више физичких и/или правних лица, с тим да су инвеститори обавезни да њихово инсталирање изврше на месту које је довољно приступачно и безбедно за уручење поштанских пошиљака.

 

Члан 3.

 

Кућни сандучићи се састоје од:

 • кућишта,
 • вратанца са бравом,
 • отвора за убацивање поштанских пошиљака,
 • оквира за означавање власника.

 

Кућиште, са задње стране, мора имати одговарајуће решење за причвршћивање или уграђивање сандучића на зид објекта, на ограду или капију на улазу у двориште и сл.

Вратанца морају имати браву са кључем, која се помоћу шарки или сличним техничким решењем причвршћују на кућиште. Када су вратанца затворена, она морају добро да належу и затварају унутрашњи простор предвиђен за поштанске пошиљке, како би се онемогућио продор падавина или неовлашћен приступ садржини.

Отвор, предвиђен за убацивање поштанских пошиљака, мора имати "чешаљ" или слично техничко решење, које након убацивања поштанских пошиљака у унутрашњост, онемогућава неовлашћен приступ садржини кућишта и продор падавина. Саставни делови отвора, у циљу заштите од повређивања, не смеју имати оштре ивице.

Оквир за означавање власника (физичко или правно лице) поставља се на предњој страни кућног сандучића.

 

Члан 4.

 

Материјали за израду кућних сандучића морају бити чврсти и постојани (нерђајући челични лим, алуминијум и пластика и др.), с тим да у погледу боје, нема ограничења.

 

Члан 5.

 

Дименизије кућних сандучића морају бити такве да омогућавају несметано уручење писмоносних пошиљака, без оштећења, а то се посебно односи на уручење крупнијих писмоносних пошиљака као што су каталози, брошуре, новине и часописи, рекламни узорци и сл.

Најмање унутрашње димензије индивидуалног кућног сандућића су:

 • дужина 240 мм,
 • ширина 75 мм,
 • висина 350 мм.

 

Најмање димензије отвора за убацивање поштанских пошиљака су:

 • дужина 230 мм,
 • ширина 30 мм.

 

Најмање унутрашње димензије једног прегратка групног кућног сандучића су:

 • дужина 75 мм,
 • ширина 190 мм,
 • висина 390 мм.

 

Најмање димензије отвора за убацивање поштанских пошиљака групног кућног сандучића су:

 • дужина 230 мм,
 • ширина 25 мм.

 

Кућни сандучићи се постављају појединачно или у низу на висни која омогућава несметано убацицање поштанских пошиљака. Отвор за убацивање поставља се, у односу на подлогу, на висини не мањој од 700 мм односно не вишој од 1700 мм.

Оквир за означавање власника најмање је 50 x 10 мм.

 

Члан 6.

 

Сви постојећи кућни сандучићи морају се прилагодити прописаним условима у року од 5 (пет) година од дана ступања на снагу ових техничких услова.

 

Члан 7.

 

Замену постојећих кућних сандучића у индивидуалним стамбеним објектима финансирају власници објеката.

Замену постојећих групних кућних сандучића у вишепородичним стамбеним објектима или пословним објектима финансирају власници станова односно локала. Ако у постојећим објектима, који су овим правилником предвиђени за инсталирање групних кућних сандучића, не постоје или само делимично постоје кућни сандучићи, постављање нових, финансирају власници станова односно локала.

 

Члан 8.

 

Ови технички услови ступају на снагу 01. 01. 2011.

 

 

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

Председник Савета

Драган Ђорђевић