Обрасци и процедуреРател издаје дозволе (лиценце и/или одобрења) домаћим и страним лицима за обављање поштанских услуга, на основу Закона о поштанским услугама.

Захтев за доделу дозволе се подноси на обрасцу који прописује Агенција и садржи следеће податке:

 • поштанске услуге за које се тражи дозвола
 • територија на којој ће обављати наведене услуге
 • временски период за који се тражи дозвола
 • идентификациони знак

 

Уз захтев за доделу дозволе достављају се и:

 • доказ о регистрацији за обављање делатности
 • доказ надлежног органа о испуњености услова за отпочињање обављања делатности
 • посебни услови за обављање поштанских услуга
 • други докази предвиђени законом

 

Рател је дужан да о уредном захтеву за доделу дозволе одлучи у року од 30 дана од дана подношења захтева, у случају прекорачења рока, дозвола се сматра додељеном наредног дана по истеку тог рока.

Дозвола садржи:

 • спецификацију поштанских услуга
 • територију на којој се обављају поштанске услуге
 • период важења дозволе и датум почетка обављања поштанских услуга
 • висину трошкова за издавање дозволе и рокове за измирење обавеза плаћања

 

Поштански оператор плаћа Агенцији трошкове за издавање дозволе и годишњу накнаду за обављање поштанских услуга. Корисник дозволе је дужан да обавља поштанске услуге у складу са законом, по правилима струке, поштујући начело поштења и савесности. Корисник дозволе може да престане да користи предмет дозволе и пре истека рока на који је дозвола издата, о чему је дужан да обавести Агенцију у законским роковима.

Дозвола може бити одузета у случају да корисник дозволе не обавља поштанске услуге у складу са законом. Тада Агенција одређује начин измиривања преузетих обавеза корисника дозволе према корисницима поштанских услуга, односно поступање са поштанским пошиљкама.

 


 

ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАЗАЦА